مقالات

download

تحلیل و ارزیابی تامین فولادهای آلیاژی و اثرگذاری آن بر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران

download

جایگاه پیشینه برند در بازار فولاد

download

نقش انكارناپذير فولاد بر اقتصاد كشور

download

Studying Branding Effects on Customer Perceived Value in Tehran’s Steel Market from the Perspective of Wuestefeld Study

download

The impact of brand heritage on customer perceived value in the steel market of the city of Tehran

download

IMPACT OF PSYCHOLOGICAL FACTORS ON INVESTMENT DECISION MAKING IN STOCK EXCHANGE MARKET

download

BRAND HERITAGE EFFECT ON REPURCHASE INTENTION MEDIATES BY THE CUSTOMER PERCEIVED VALUE OF TEHRAN STEEL MARKET